• Tel. 85/73-75-684
  • biuro@tarpol.pl

Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TARPOL” Władysław Żero realizuje projekt stanowiący element katalogu usług RPO WP, Oś priorytetowa I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1 – Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 1A – Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy). Celem projektu jest rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „TARPOL” Władysław Żero poprzez skorzystanie z prorozwojowej usługi doradczej pn.Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii. Planowanym efektem projektu, dzięki profesjonalnemu wsparciu eksperckiemu, jest uzyskanie przez firmę szans na zwiększenie sprzedaży, czego następstwem będzie: wzrost udziału w rynku, poprawa wizerunku, zdobycie przewagi konkurencyjnej, a co za tym idzie – wzrost rentowności organizacji. Wartość projektu: 44 280,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich: 27 000,00 PLN.

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.04.01-20-0148/19 „Zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „TARPOL” Władysław Żero poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej – Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii” w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0148/19-00 zawartej dnia 27.02.2020.